Értesítés intézménybezárásról

Bóbita Óvoda aktuális étlap

ÉTLAP március 9-13…

Óvodapedagógus állás a Bóbita Óvodában

A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkaköri feladatait, az óvoda nevelő-oktató munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok, az óvoda munkaterve és az óvodavezető utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 

– főiskolai óvodapedagógus szakképzettség, 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

– egészségügyi alkalmasság.

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás,

– adatvédelmi nyilatkozat.

A munkakör betölthető: A pályázatok elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Sándor Edit Intézményvezető részére a bobitakorzeti.ovoda@upcmail.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja és rendje: A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A döntést követően minden pályázót elektronikus levélben értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges!

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Molnár Ágnes Éva Óvodatitkár – Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23. Telefon: +3620/4492420

A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkaköri feladatait, az óvoda nevelő-oktató munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok, az óvoda munkaterve és az óvodavezető utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– főiskolai óvodapedagógus szakképzettség,

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

– egészségügyi alkalmasság.

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás,

– adatvédelmi nyilatkozat.

A munkakör betölthető: A pályázatok elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Sándor Edit Intézményvezető részére a bobitakorzeti.ovoda@upcmail.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja és rendje: A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A döntést követően minden pályázót elektronikus levélben értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges!

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Molnár Ágnes Éva Óvodatitkár – Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23. Telefon: +3620/4492420

Hársfa Óvoda aktuális étlap

Hársfa étlap március

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁS

Melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 48/2020. (II.20.) határozatához

HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍRATÁS

Veszprém Megyei Jogú Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2020. augusztus 31.-ig betölti, hogy a fenntartásában működő óvodákban:

1. Az óvodai beíratás időpontja
2020. április 29-én és 30-án (szerda, csütörtök) 800-1700 óra

2. A beíratás helye:

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23.
Hársfa Tagóvoda 8200Veszprém, Jutasi u. 9.
Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda 8200Veszprém, Csillag u. 24.
Cholnoky J. ltp-i Tagóvoda 8200Veszprém, Lóczy L. u. 26.
Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Fecske u. 9.
Nárcisz Tagóvoda 8200Veszprém, Csikász I. u. 13.
Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda 8412 Gyulafirátót Alsó- újsor 32.
Ficánka Tagóvoda 8411 Kádárta, Kenderföld u. 47.
Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Jutasi u. 79/I.
Erdei Tagóvoda 8200 Veszprém, Jutasi u. 79/II.
Kuckó Tagóvoda 8200 Veszprém, Jutasi u. 79/II.
Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Avar u. 7/A
Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém, Szent I. u. 12.

3. Az óvodák felvételi körzete: Veszprém Megyei Jogú Város honlapján és a VMJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Irodáján megtekinthető.

4. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek
lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

5. A német nemzetiségi nevelést biztosító óvoda: Egry Úti Körzeti Óvoda
Ellátási területe: Veszprém város közigazgatási területe

6. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– a gyermek nevére kiállított TAJ kártya
– a gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat
– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

7. A VMJV Önkormányzata fenntartásában működő óvodák ellátják a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4.§ (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekeket.

8. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2020. május 29-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

9. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Veszprém Megyei Jogú Város jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a köznevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

10. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

11. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.”