Tankötelezettség halasztása

Kedves Szülők!

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg_halasztasa/ 2019. december 31.

2020. január 31-ig kérelmezhetik a 2020. augusztus 31-ig a hatodik életévüket betöltő gyermekük esetében a tankötelezettség kezdési időpontjának a módosítását, illetve halasztását.

A tanköteles kort elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt.

Az eljárás a szülő kérelmére indul, ha a szülő bármilyen indok alapján úgy véli, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt. Az eljárást megindító kérelemben bármilyen lényeges ok, körülmény, állapot, tény megfogalmazható, amely indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. A kérelemhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, elkérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentum kivonatát vagy az ennek tartalmát összefoglaló pedagógiai véleményt, és azt is csatolhatja. Így az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményére is figyelemmel lesznek. Előbbiekben említett óvodai dokumentum kérelemhez csatolása nem kötelező, hiszen nem csak olyan körülmény, állapot, tény merülhet fel, amelyet ez a dokumentum támaszt alá. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A jogszabályok alapján nincs szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám kérelmezze az tankötelezettség halasztását az Oktatási Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága 2020. január 31-e előtt kiállított szakvéleménye tartalmazza azt a javaslatot, hogy a gyermek maradjon további egy nevelési évig óvodai nevelésben. Ebben az esetben a gyermek az Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelem hiányában is további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülőnek ilyen esetben a szakértői bizottság szakvéleményét a gyermek óvodájában mielőbb be kell mutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési információs rendszerben (a továbbiakban: KIR) rögzíti ezt a tényt, és a tankötelezettség egy évvel való elhalasztását.
Ha 2020. január 31-e előtt elkészített szakértői bizottsági szakvélemény a gyermek esetében nem áll rendelkezésre, az Oktatási Hivatalhoz lehet kérelmet benyújtani. A kérelem benyújtásával kapcsolatos fontosabb szabályok a következők:

  • A kérelmet kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be, legkorábban 2020. január 1-jétől.
  • A kérelem benyújtására legkésőbb 2020. január 31-ig van lehetősége. Azt a kérelmet, amelyen a postai bélyegzőn a feladás dátumaként 2020. január 31. szerepel, az Oktatási Hivatal még elbírálja.
  • A kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt vonalkódos adatlapon, papíralapon nyújthatja be.
  • A kérelmeket postai úton várjuk, kizárólag az alábbi címre:

Oktatási Hivatal Budapest 1982

A kérelmet kizárólag a szülő vagy a gyám nyújthatja be. A beadványnak tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.

A kérelem benyújtásához javasolt kéreleműrlap az alábbi linken érhető el:

https://tankotelezettseg.oktatas.hu/

A kérelemben nevesített gyermek pontos beazonosíthatósága a kérelem elbírálásának előfeltétele, ezért kérjük, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhető kéreleműrlapot alkalmazza.

A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges:

  • a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai cím, e-mail-cím, telefonszám)
  • a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító szám (amelyet az óvodától tud a szülő vagy gyám megkérdezni), lakcím
  • az óvoda adatai, amellyel a gyermek jogviszonyban áll: OM azonosító: 036814 Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Veszprém, Haszkovó u. 23., illetve OM azonosító: 036814 Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Hársfa Tagóvodája Veszprém, Jutasi út 9.
  • a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és fejlődése, iskolai életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodai nevelésben maradása
  • a kérelmező szülő nyilatkozata arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.

Kérjük, hogy a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentum(ok) másolatát (szakorvosi vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon követő nyomtatvány stb.) – ha rendelkezik ilyennelcsatolja a kérelméhez.

Ha a szülő által benyújtott kérelemben és a csatolt dokumentumokban minden szükséges információ rendelkezésre áll a szakszerű döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal nyolc napon belül dönt az adott ügyben. Ha nyolc napon belül nem hozható döntés a kérelem alapján – vagy azért, mert hiányos a kérelem, vagy mert további adatok és információk beszerzése szükséges a döntés megalapozásához, vagy mert szakértői bizottság kirendelése lesz indokolt – az Oktatási Hivatal teljes eljárásban, vagyis hatvan napon belül dönt a kérelemről.
Az Oktatási Hivatal döntése ellen bírósági jogorvoslat vehető igénybe, melynek során az illetékes bíróság negyvenöt napon belül köteles határozatot kiadni.

A fentiekkel kapcsolatos tájékoztatást az alábbi e-mail-címen kaphatnak: ovoda@oh.gov.hu

Segítségkérés és tájékoztatás céljából kereshetik óvodánk vezetőségét és óvodapedagógusainkat is.

Veszprém, 2020. január 2.

Sándor Edit
Intézményvezető

Vester-László Rozália
Általános óvodavezető helyettes

Lakatos Antalné
Tagóvoda vezető